บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด ได้ปรับการให้บริการโดยเปลี่ยนรูปแบบเพื่อรองรับสนับสนุนการระดมทุนในวงกว้าง

และเข้าจดทะเบียนในตลาดรองสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

ซึ่งดำเนินงานโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงขอแจ้งยกเลิกให้บริการผ่าน www.live-mkt.com โดยได้ยกระดับบริการเป็น

 

LiVE Platform ที่มุ่งสร้างความพร้อมให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startups เติบโต

และเตรียมพร้อมระดมทุนผ่านกลไกในตลาดทุน

 

ผู้สนใจสามารถสมัครใช้บริการได้ที่